Cargando

Agarda

Aviso Legal

1. Portal do licitador

Neste portal, accesible a través dos URL https://licitacion.parlamentodegalicia.es/ , os usuarios (en diante, "Usuarios") reciben acceso aos servizos de Licitación Electrónica do Parlamento de Galicia.

Os datos de identificación da persoa responsable da páxina son os seguintes:

Parlamento de Galicia Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela

2. Condicións de acceso e uso

O obxectivo do do Parlamento de Galicia Portal é facer que os servizos de do Parlamento de Galicia estean dispoñibles gratuitamente para os usuarios.

O acceso ao Portal de implica a lectura previa e aceptación por parte dos Usuarios das Condicións Xerais de Acceso e Condicións de uso (en diante, "Condicións").

O usuario debe aceptar estas condicións antes de realizar a súa inscrición definitiva. Estas condicións terán unha validez indefinida. o Parlamento de Galicia resérvase o dereito de modificalos.

O Usuario non pode usar este sitio web para ningún fin ou propósito ilegal ou prohibido nestas Condicións, prohibindo calquera acción que prexudique o corpo (Parlamento de Galicia) ou terceiros.

O Usuario non pode acceder ao Portal de forma que dan os danos, deterioros, prestacións ou sobrecarga dos servizos e / ou información ofrecidos, e non interfire co uso destes servizos e / ou información por parte doutros terceiros, e non tentar acceder ou acceder a sitios. , servizos, sistemas informáticos do Portal ou redes conectadas a el sen autorización cando sexa obrigatorio para acceder, ou por hackeo ou por calquera outro medio non autorizado.

É responsabilidade do Usuario observar a debida dilixencia para evitar o acceso por parte de terceiros que accedan ou usen certificados e códigos de acceso no seu nome.

O Usuario Rexistrado é o único responsable da elección, perda, roubo ou uso non autorizado de calquera certificado ou código de acceso e as consecuencias que se poidan derivar del.

A aceptación destas Condicións supón que o Usuario acepta expresamente, de forma total e sen reserva, o contido de todas e cada unha destas Condicións na súa versión publicada na páxina no momento do acceso e rexistro. Os servizos de que están dispoñibles para os licitantes que están relacionados coa axencia (Parlamento de Galicia) son completamente gratuítos. Se o Usuario non está de acordo co contido destas Condicións, deberá absterse de rexistrarse no Portal e operar a través del. Para o rexistro será obrigatorio ter un certificado dixital válido.

o Parlamento de Galicia resérvase o dereito de modificar estas Condicións notificando aos Usuarios Rexistrados para que os Usuarios tomen coñecemento dos cambios producidos desde o principio.

Como usuario, declárase que ten maior idade e / ou ten a capacidade legal e actúa de acordo con estas Condicións. O Usuario acepta, expresamente, total, sen reservas nin excepcións, que o acceso e o uso das páxinas do Portal, os seus contidos e servizos tense baixo a súa exclusiva e exclusiva responsabilidade.

3. Contido do Portal

O usuario, ao rexistrarse, asume, coñece e acepta que os datos e información sobre os servizos de e calquera outro dato e información contidos na páxina aparecen nela, exclusivamente e exclusivamente para facilitar a súa interoperabilidade coa organización. (Parlamento de Galicia) sobre a presentación e procesamento electrónico de ofertas, correccións e aclaracións.

o Parlamento de Galicia resérvase o dereito de modificar, a súa discreción e unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, a configuración do Portal, así como o contido e, no seu caso, a extensión dos servizos prestados e as condicións de acceso a través del. Do mesmo xeito, o Parlamento de Galicia resérvase o dereito de incorporar novos contidos ou servizos no Portal, así como o dereito de eliminar, limitar, suspendelos ou impedir-los, xa sexa de xeito temporal ou permanente, cando se presenten os motivos nestas Condicións.

Os datos e información aos que o Parlamento de Galicia están vinculados polo imperativo legal quedan exceptuados do que se indica nos parágrafos anteriores. o Parlamento de Galicia ofrece ao Usuario, a través do Portal, a posibilidade de utilizar os seguintes servizos de relacionados coa creación e envío de ofertas electrónicas ao organismo (Parlamento de Galicia) que orixinará un rexistro no seu Rexistro Electrónico para cumprir coa formalidade esixida e garantir ao usuario a correcta aplicación dos procedementos establecidos a este efecto.

o Parlamento de Galicia non será responsable, en todo caso, das dificultades de acceso a https://licitacion.parlamentodegalicia.es/ causadas por un funcionamento deficiente ou incorrecto da comunicación proporcionada polos operadores do servizo de acceso a Internet .

Recoméndase ao usuario recargar en calquera momento os contidos que están na memoria temporal da propia computadora para recibir información totalmente actualizada. o Parlamento de Galicia non se fará responsable das copias temporais que sexan correntes e non sexan manipuladas por persoas fóra de https://licitacion.parlamentodegalicia.es/. o Parlamento de Galicia non se fai responsable do uso que o Usuario fai dos contidos publicados en https://licitacion.parlamentodegalicia.es/

4. Suspensión do acceso ao Portal e aos seus servizos

o Parlamento de Galicia procurará manter a dispoñibilidade continua do Portal. Non obstante, calquera tipo de operación, control e mantemento de proba será elixido libremente e realizado por o Parlamento de Galicia en calquera momento, independentemente dos procedementos e medios utilizados para realizalos. o Parlamento de Galicia procurará, sempre que sexa razoablemente posible, notificarlle aos Usuarios mediante un anuncio do desempeño dunha operación de mantemento ou outra actividade que poida afectar o Portal.

o Parlamento de Galicia resérvase a plena liberdade para modificar a transmisión, seguimento ou outros medios ou servizos técnicos utilizados para acceder ou usar o Portal.

o Parlamento de Galicia pode suspender temporal ou definitivamente os servizos de recollidos no Portal, sen xerar ningún tipo de compensación a favor do Usuario, cando ocorra algunha das seguintes circunstancias:

I) Cando sexa necesario realizar traballos de mantemento.

II) Cando sexa necesario para preservar a integridade ou seguridade dos servizos prestados, equipos, sistemas ou redes da axencia (Parlamento de Galicia) ou terceiros, sempre que os afecten ou poidan afectar a eles.

III) Cando se xustifique por razóns operativas propias ou por terceiros que afecten á prestación dos servizos de da axencia (Parlamento de Galicia).

IV) Cando se produza unha causa de forza maior, o Parlamento de Galicia tentará manter informado ao usuario da suspensión e as súas causas, sempre que sexa posible.

5. Outros dereitos, responsabilidades, usos e garantías

Para todos os demais dereitos, responsabilidades e garantías sobre o uso do Portal, envíase ao sitio web institucional da institución (Parlamento de Galicia) http://parlamentodegalicia.gal/ , así como o uso de cookies, ligazóns ou enlaces de hipertexto.

6. Terminación

Calquera das partes pode considerar estas Condicións Xerais resoltas en caso de:

I) O incumprimento de calquera das obrigacións establecidas nas presentes Condicións, sempre que o devandito incumprimento non se corrixa, agás que, debido á súa seriedade, non puideron ser remediadas.

II) Que a outra parte está en situación de insolvencia ou está suxeita a procesos de quebra voluntaria ou involuntaria ou se o nomeamento dun administrador xudicial, depositario ou cargo semellante, ou se realiza unha transferencia a favor de os seus acredores, ou se adopta algunha decisión que conduza á súa disolución ou liquidación.

O organismo (Parlamento de Galicia) tamén pode rescindir as Condicións sen necesidade de previo aviso ao Usuario cando:

I) Teña en conta a realización por parte do Usuario de calquera actividade ilegal a través dos servizos de .

II) O Usuario violou calquera das súas obrigacións esenciais, de acordo con estas Condicións e, especialmente, no caso de uso indebido do certificado de acceso; e en caso de infracción ou desafío dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Portal, todo sen prexuízo do exercicio de calquera accións legais que lle correspondan en defensa dos seus intereses.

7. Nulidade e ineficacia das cláusulas

Se calquera cláusula destas Condicións é declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará só a devandita disposición ou parte dela que sexa nula ou ineficaz subsistindo, en todo o resto de cousas, o resto das Condicións Xerais e tendo a devandita disposición ou a súa parte afectada por non ser aplicada, agás que, como é esencial para as presentes Condicións Xerais, tería que afectarlles de forma integral.

8. Lei aplicable ao contrato e xurisdicción

Estas condicións serán interpretadas e rexidas de acordo coa lexislación vixente.

Para calquera litixio derivado da existencia, acceso, uso ou contido das Condicións, os tribunais e tribunais competentes serán competentes.

9. Datos persoais

??cliente.prefijo_ini_mayus_gl?? Parlamento de Galicia mantén unha política de confidencialidade e privacidade dos datos proporcionados polos usuarios, comprometéndose á protección dos seus datos persoais.

Neste sentido, o Parlamento de Galicia garante que tratará confidencialmente os datos persoais do Usuario aos que ten acceso como resultado da navegación ou rexistro no Portal, así como o servidor no que se almacenará e procesará. estes datos dispoñen das medidas de seguridade necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado a devanditos datos.

Con este fin, o Parlamento de Galicia garante que adopte as medidas de seguridade técnica e organizativa nas súas instalacións, sistemas e arquivos, informándoo de que os seus datos persoais serán incluídos no ficheiro rexistrado na Axencia de Protección de Datos cuxa finalidade é a xestión da información dos licitantes rexistrados no Portal de Licitación Electrónica do Parlamento de Galicia, que poden ser adscritos a órganos xudiciais, tribunais de contas ou equivalentes rexionais, así como a organismos da Seguridade Social. A responsabilidade do ficheiro será do Parlamento de Galicia ea dirección onde o interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición é anterior a Parlamento de Galicia. Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela o en la dirección de correo electrónico ??cliente.correo.rgpd_gl?? , todo lo cual se informa en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Non obstante, o Parlamento de Galicia pode divulgar ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que teña a súa posesión a través dos seus sistemas informáticos cando así o requira de acordo coas disposicións legais e regulamentarias que lle sexan de aplicación. cada caso.