Cargando

Agarda

Calendario e hora oficial

Tal e como se publicou no Esquema Nacional de Interoperabilidade, a data e hora sincronizarase co Instituto Real e o Observatorio da Mariña, de acordo co previsto no decreto legal 1308/1992, do 23 de outubro. , porque se declara ao Laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Mariña, como o laboratorio de depósitos do patrón e laboratorio nacional asociado ao Centro Meteorolóxico Español, sempre que sexa posible, co tempo oficial a nivel europeo.

De acordo coa Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, establécese que cada sitio electrónico no que se dispoña este rexistro electrónico determinará, de acordo co ámbito territorial no que se exercen as súas competencias. propietario destes, os días que se consideran non funcionar para os fins dos apartados anteriores.

Na seguinte ligazón pódense atopar os efectos a nivel nacional: