Cargando

Agarda

Preguntas frecuentes

Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela

981 551 408

soporte.licitadores@pixelware.com

Parlamento de Galicia

o Parlamento de Galicia, de conformidade co disposto pola Disposición Adicional cuarta da LFCP e da Disposición Adicional Décimo Sexta do TRLCSP, e de conformidade co principio de transparencia na contratación e eficacia e eficiencia da acción administrativa, promove e prefire o uso de medios electrónicos, informáticos e telemáticos nos procedementos contemplados no citado o texto legal para este efecto procederá a tramitar os ficheiros por medios electrónicos, informáticos e telemáticos en todos os procedementos dos expedientes de contratación, ata a súa formalización, incluída a fase de presentación de ofertas ea súa avaliación, comunicacións, requisitos e notificacións.

Por este motivo, o Parlamento de Galicia, de acordo cos regulamentos indicados no parágrafo anterior que regulan o uso de medios electrónicos nos procedementos de contratación, os licitantes que asisten ao Portal de deben presentar as solicitudes de participación e propostas, a subministración de documentos, comunicacións e notificacións entre o licitante ea autoridade contratante a través do Portal de que o Parlamento de Galicia pon a disposición.

Neste portal de teñen á súa disposición toda a documentación relacionada co procesamento en curso, así como unha canle de comunicación directa co órgano de contratación pública do Parlamento de Galicia, onde para responder a solicitudes de aclaración, presente a Ofrece e recibe notificacións, así como o exercicio de calquera outro dereito que a normativa aplicable ao proceso de contratación en curso confírelle como ofertante.

O Portal de do Parlamento de Galicia cumpre plenamente todos os requisitos legais e técnicos establecidos na Lei de Contratos do Sector Público e outras normas de desenvolvemento, garantindo en todo momento que:

  1. Non son discriminatorias, estar dispoñible para o público dunha forma consistente coa tecnoloxía da información e comunicación en uso xeral.
  2. Toda a información e especificacións técnicas necesarias Convocatoria electrónica das propostas e aplicacións para a participación están dispoñibles a todos os interesados, aínda comunmente utilizados e amplamente implantado.
  3. sistemas de comunicación para o intercambio e almacenamento de asegurar a igualdade entre os proponentes ea integridade datos transmitidos e que só os organismos competentes, a data fixada para iso, pode ter acceso a eles, ou en caso de violación desta prohibición de acceso, a violación é claramente detectábel.
  4. as aplicacións permiten certificar a data e hora da súa emisión ou recepción de comunicacións, a integridade do seu contido eo remitente e destinatario da mesmo.
  5. todos os actos e expresións de vontade dos órganos administrativos ou empresas licitantes ou contratados que teñen efecto legal e son emitidos na fase de procesamento e adxudicación do contrato son rexistrados por unha sinatura electrónica de acordo coa Lei 59/2003 de 19 de decembro, relativa á firma electrónica, tecnicamente asegurar que a empresa está en conformidade coas disposicións desta norma.
  6. o acceso a esta plataforma electrónica é gratuíto e permite a consulta e descarga dos documentos do procedemento, así como a presentación das propostas.

A continuación móstranse un conxunto de preguntas frecuentes nos procesos .

Esta sección contén preguntas máis frecuentes sobre o procedemento de contratación pública. Se se fan outras preguntas, non dubide en contactar connosco.

Cal é o Portal de do Parlamento de Galicia?

O Portal de do Parlamento de Galicia é o sistema que permite a presentación por medios electrónicos de ofertas e outros documentos para participar en concursos públicos, a través de Internet, con todas as garantías legais de seguridade, confidencialidade de datos e secreto de ofertas.

o Parlamento de Galicia a través desta plataforma simplifica a xestión interna e facilita os procedementos administrativos.

Os licitantes poden presentar os documentos do procedemento, obter información sobre o desenvolvemento do procedemento e recibir notificaciones por medios electrónicos, evitando así os desprazamentos.

¿Que necesito para poder enviar unha oferta electrónica?

Use un certificado de sinatura electrónica admitido por o Parlamento de Galicia, que pode ser un certificado dunha persoa xurídica ou dun individuo se é un empresario individual ou o representante ou axente da empresa.

Acceda ao Portal de do Parlamento de Galicia e segue as instrucións para a presentación electrónica de ofertas.

Que tipo de certificados de sinatura pode usarse?

Poden utilizarse todos os certificados dixitais compatibles con o Parlamento de Galicia. Nesta ligazón podes verificar os requisitos técnicos necesarios , incluídos os certificados dixitais compatibles.

¿Debo solicitar un permiso para facer presentacións electrónicas?

Non é necesario un permiso especial; Basta que no tratado que se está a tramitar nos Términos e Condicións Administrativas se establece expresamente que a presentación telemática de concursos está permitida, a solicitude de presentación de ofertas baixa e está correctamente identificada no sistema co seu certificado dixital.

Como se ofrecen as ofertas electrónicas?

Xunto coa convocatoria de cada unha das ofertas, atoparás unha opción que che permitirá descargar unha oferta de "Solicitude" que contén toda a información necesaria para preparar a oferta. Para abrir a aplicación tes que descargar a aplicación para enviar ofertas, que che permite preparar a oferta sen estar conectada á plataforma.

Quen asina as ofertas?

A solicitude de presentación de ofertas funciona para que a oferta sexa asinada íntegramente xunto coa documentación subministrada, esta sinatura é a correspondente á persoa que envía a oferta, quen debe ter o poder suficiente que o autoriza a actuar e operar en o Portal de . Separadamente, cada documento contribuído dentro da oferta pode ser asinado individualmente por outra persoa ou varias con calquera ferramenta de sinatura de ficheiros, preferentemente en formato PDF.

A persoa que realiza a presentación debe ter competencias para presentar ofertas. En caso de non dispoñer deles, o Portal de Procesamento admitirá a presentación da oferta, pero será o propio Comité de Contratación que posteriormente decidirá a validez ou non o mesmo.

Na seguinte ligazón pode obter información sobre o uso do certificados electrónicos .

¿Pode unha empresa rexistrarse e enviar unha oferta coa identificación electrónica ou un certificado físico dun dos traballadores se este é un dos avogados?

Si, é posible.

Cando descargue a solicitude de ofertas e a solicitude do arquivo á que vai enviar unha oferta, no rexistro inicial deberá cubrir os datos da empresa en cuestión e as informacións dos representantes, tanto facultados como interesados, indicando para cada un deles eles os códigos de documentos (NIF) aos que se outorgará a autorización.

Que pasa cando a firma dun representante único para facer a presentación das ofertas non é válida nunha empresa, pero teñen unha sinatura conxunta e é necesaria a sinatura de dous ou máis avogados?

A solicitude de presentación de ofertas, coas que se realiza a inscrición e presentación da oferta, permite incluír máis dun proxy, cada un utilizando o seu propio certificado.

Obviamente, esas persoas deben ter poderes para presentar propostas.

Podo proporcionar copias dixitais dos documentos?

A documentación requirida debe ser asinada dixitalmente polos proxy (s) da compañía, preferentemente en formato PDF.

Cando se trata de documentación en papel que ten que ser dixitalizada, pode traer a súa fidelidade ao orixinal mediante a firma electrónica dun representante. A Administración pode solicitar a recollida dos contidos das copias e, excepcionalmente, esixir que o individuo exhiba o documento orixinal ou a información.

Para máis información, o Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, no capítulo III, "Regras específicas relativas a documentos electrónicos facilitados polos cidadáns" no seu artigo 48 - As imaxes electrónicas que aportan os cidadáns:

  1. De conformidade co artigo 35.2 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, os interesados ​​poden contribuír ao arquivo en calquera fase do proceso, copias dixitalizadas dos documentos, cuxa fidelidade ao orixinal asegurará mediante Sinatura electrónica avanzada. A Administración Pública pode solicitar a partir do ficheiro correspondente a comparación do contido das copias proporcionadas. Dada a imposibilidade de esta agrupación e excepcionalmente, pode esixir un determinado escritorio o documento ou información orixinal. A prestación de tales copias implica autorizando administración para acceder e tratar a información persoal contida en tales documentos. Dixo imaxes electrónicas non teñen o carácter de copia auténtica.
  2. As imaxes electrónicas presentadas polos cidadáns deben estar en conformidade cos formatos e estándares aprobados para tales procesos no Interoperability Framework Nacional. En caso de violación desta esixencia, o interesado estará obrigado a corrixir o defecto advertido nos termos previstos no artigo 68 da Lei 39/2015, de outubro 1.

¿Podes descargar directamente as especificacións de todas as chamadas publicadas?

Neste portal publícase a información de chamadas específicas (seccións Especificacións, Criterios de Adxudicación e Documentos Requeridos).

Podes acceder ás especificacións deste sitio web axiña que a publicación da chamada.

Como saber se se publicou algunha corrección de erros para unha chamada específica?

As correccións de erros dos anuncios ou documentos de licitación tamén se publican no Perfil de contratación. Se hai unha corrección de erros, a chamada (sección Ver Detalles) presentará unha ligazón directa á corrección de erros.

Se foi seleccionado para participar nun procedemento restrinxido ou negociado ou nun diálogo competitivo, a subscrición ás actualizacións e recordatorios activarase automáticamente unha vez que se teña concedido o acceso ás especificacións.

Como preparar a solicitude de participación nunha chamada?

Se desexa participar nunha convocatoria de acordo cun procedemento restrinxido ou negociado, un diálogo competitivo ou unha chamada de manifestación de interese, primeiro debe enviar unha solicitude para participar. Todos os documentos e datos que se deben achegar á solicitude de participación figuran na publicidade publicada no perfil de emprego.

Como preparar a oferta?

Na sección Especificacións de cada convocatoria establécense todos os documentos e información que se deben achegar á oferta correspondente.

As ofertas e solicitudes de participación poderán presentarse durante o prazo establecido neste sitio web e no anuncio publicado no perfil do empresario.

A presentación de ofertas ou solicitudes de participación a través da presentación electrónica de ofertas ferramenta debe realizarse antes do prazo estipulado.

A nosa empresa foi invitada a enviar unha oferta a un ficheiro negociado sen publicidade, pero ao tentar acceder ao Portal de , despois de seleccionar o certificado, non aparece o arquivo ao que debemos enviar unha oferta.

Se accedes a través dun certificado legal (ou representante), este deberá incluír o CIF da empresa que foi convocada.

Se accede usando un certificado físico, o NIF do certificado debe estar rexistrado como o representante da empresa convidada ao procesamento.

Na seguinte ligazón pode obter información sobre o certificados válidos para licitar .

Quen ten acceso aos meus datos?

A solicitude de presentación electrónica de ofertas codifica todos os datos que se presentan a través desta plataforma para protexer a súa confidencialidade e integridade. Só o persoal autorizado do Parlamento de Galicia terá acceso aos datos introducidos. Os datos serán tratados co único propósito para o que están destinados. Se a resposta a unha pregunta contén información que debería ser accesible para todos os participantes na convocatoria, a pregunta e a resposta faranse públicas, e ambos serán accesibles a todos os participantes da convocatoria, pero antes, tanto a pregunta como a pregunta. A resposta será escrita en termos xerais, para evitar calquera referencia ao participante que enviou a pregunta.

¿É posible acceder á chamada unha vez concluída ou cando se adxudicou o contrato?

Si, pero só durante un certo período de tempo.

Unha vez que se adxudica o contrato, as propostas están pechadas e esta é notificada a todos os participantes na convocatoria. O anuncio da adxudicación do contrato publícase no Perfil do contratante.

As convocatorias de expresión de intereses pechan cando a lista establecida con base na convocatoria caduca, a cal é notificada a todos os participantes da convocatoria.

¿Hai unha data límite para solicitar información adicional e recibir unha resposta?

Debe comunicarnos o antes posible calquera pregunta relacionada cunha chamada específica, para recibir unha resposta rapidamente.

o Parlamento de Galicia responderá ás preguntas recibidas nun prazo máximo de 5 días hábiles antes do prazo para a presentación da documentación establecida no anuncio do contrato, non permitindo a formulación de consultas despois do transcorrido o prazo máximo.

¿Como obter axuda se ocorre un incidente durante o proceso de contratación?

Ver información de Soporte técnico .