Cargando

Agarda

Data e hora oficial

Tal e como publica o Esquema Nacional de Interoperabilidade, a data e a hora sincronizaranse co Real Instituto e Observatorio da Mariña, de acordo co previsto no Real decreto 1308/1992, do 23 de outubro, polo que se declara o Laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Armada como laboratorio depositario do patrón nacional de tempo e laboratorio asociado ao Centro Español de Meteoroloxía. Así mesmo, sempre que sexa posible tamén se sincronizará co tempo oficial no ámbito europeo.

Acceda á data e hora oficial do Real Instituto e Observatorio da Mariña.

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, establece no seu artigo 31.2 que "o rexistro electrónico de cada Administración ou Organización rexerase para o cálculo dos prazos, na data e hora oficiais da sede de acceso electrónico, que terán as medidas de seguridade necesarias para garantir o seu integridade e aparecen dun xeito accesible e visible.

Calendario oficial

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, establece que cada plataforma electrónica na que se dispoña este rexistro electrónico, de acordo co ámbito territorial en que exerce as competencias o seu titular, determinará os días que se consideran hábiles para os fins dos apartados anteriores.

Na seguinte ligazón pódense atopar os efectos en todo o Estado\:

En cumprimento deste artigo ponse a disposicióno calendario de días hábiles da Administración pública.