Cargando

Agarda

Requisitos administrativos

A continuación amósase unha lista dos requisitos de capacidade xeral que o concursante debe reunir para participar nun procedemento.

 1. Só poden contratar co público público as persoas físicas ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade para actuar, non están suxeitas a prohibición de contratar e probar a súa solvencia económica, financeira ou técnica ou profesional, ou nos casos en que así o requiren, están correctamente clasificados. Os emprendedores tamén deben ter a cualificación profesional ou profesional que, se é o caso, é necesaria para o desempeño da actividade ou beneficio que é obxecto do contrato.

 2. As persoas xurídicas só poderán adxudicarse contratos cuxos beneficios sexan incluídos nos fins, obxectos ou alcances de actividade que, de acordo cos seus estatutos ou regras fundacionais, sexan propias.

 3. Poderán contratar co sector público as unións de empresas constituídas temporalmente para tal efecto, sen que sexa necesario que estean formalizadas nunha escritura pública en tanto o contrato non lles sexa adxudicado.

 4. En xeral, os licitadores deben acompañar a seguinte documentación\:

  • Aqueles que proban a personalidade xurídica do empresario e, no seu caso, a súa representación.

  • Aqueles que proban a clasificación da empresa, se procede, ou xustifican os requisitos da súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

  • Declaración responsable de non estar suxeita a prohibición de contratación. Esta declaración incluirá a declaración de estar ao día do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións actuais, sen prexuízo de que a xustificación de apoio desta esixencia debe presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a favor de quen vai facer isto.

  • Un enderezo de correo electrónico no que realizar notificacións.

  • Para empresas estranxeiras, nos casos en que o contrato se execute en España, a declaración de someter á xurisdición dos tribunais e tribunais españois de calquera orde, para todos os incidentes que poidan xurdir directa ou indirectamente do contrato, con renuncia, no seu caso, á xurisdición xurisdicional estranxeira que poida corresponder ao oferente.

  A inscrición estará exenta de presentar aos que asistan ás licitacións convocadas polos devanditos organismos, calquera documento que fose encomendado ao Rexistro.
  O mesmo réxime aplicará ás empresas rexistradas no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas Estado, nos termos previstos no artigo 83 TRLCSP.

 5. Terán a capacidade de contratar co sector público, en todo caso, as empresas non españolas dos Estados membros da Unión Europea que, de acordo coa lexislación do Estado en que estean establecidas, estean habilitadas para realizar o servizo en cuestión. As persoas físicas ou xurídicas dos Estados non pertencentes á Unión Europea deben xustificar mediante un informe da respectiva Misión Diplomática Permanente española, que irá acompañada da documentación presentada, de que o Estado de orixe da empresa estranxeira admite a súa a participación das empresas españolas na contratación coa Administración e coas entidades, entidades ou entidades do sector público a que se refire a Lei do contrato, de forma substancialmente análoga.
  Para completar os contratos de obras, será necesario, ademais, que estas empresas teñen unha filial aberta en España, coa designación de axentes ou representantes para as súas operacións, e que estean inscritos no Rexistro Mercantil.

 6. Ten un certificado dixital cuxo uso está autorizado por o Parlamento de Galicia.
  Este certificado será usado para identificar a oferta presentada, asinar os datos introducidos na oferta e acceder como licitante ao Portal de .

 7. Se o licitante presenta a súa oferta como empresa, o representante do licitante debe acceder ao Portal de cun certificado electrónico legal, emitido no seu nome para a empresa que representa.

 8. Se o licitador presenta a súa oferta como traballador autónomo, pode acceder ao Portal de co seu certificado electrónico.